دریافت مقاله

دریافت مقاله دریافت مقاله

دریافت مقاله

به اطلاع شرکت کنندگان محترم در هم اندیشی رسانده می شود که مقالات برتردر ویژه نامه مجله
  Journal of Environmental Health Science & Engineering  نمایه شده  ISIIranian
 منتشر می گردد  خواهشمند است مقالات خود را حداکثر تا مورخه 15 فروردین ماه 91 به
 آدرس ایمیل هم اندیشی Hazasamble@kums.ac.ir ارسال نمایند.
 در ضمن فرمت مقالات بایستی بر اساس فرمت مجله مذکور به آدرس
وب سایت http://ijehse.tums.ac.ir  تنظیم گردد.