سخنرانان

سخنرانان سخنرانان

دکتر علی درویشی

دکتر منیژه قهرودی تالی

دکتر ذراسوندی

دکتر کوهسار خالدی

دکتر خسرو اشرفی

دکتر عباس رنجبر

دکتر عطا امینی

دکتر فرحناز تقوی

دکتر عباس مفیدی

دکتر علی درویشی بلورانی

دکتر عباس شاهسونی

دکتر مظفر شریفی

دکتر هزیم عزیز

دکتر غلامرضا گودرزی

دکتر حمیدرضا خالصی فرد

دکتر مرید نژاد

دکتر جلیل صحرایی

دکتر علی فرزی