محل اجرا

اولین روز هم اندیشی مورخ سوم خرداد ماه 91 در سالن شهدا دولت استانداری به آدرس ذیل برگزار می گردد  

  آدرس : بلوار شهید کشوری - استانداری کرمانشاه  - کد پستی : 71171-67158

 روز دوم مورخه چهارم خرداد ماه در هتل پارسیان برگزار می گردد

آدرس دانشگاه رازی کرمانشاه:طاقبستان- سرخ لیژه بلوار دانشگاه

آدرس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه: بلوار شهید بهشتی جنب بیمارستان طالقانی