محورهای هم اندیشی

محورهای اصلی هم اندیشی محورهای اصلی هم اندیشی

محورهای اصلی هم اندیشی:

1-    بررسی و شناسایی کانون های اصلی انتشار ریزگرد

2-    علل شکل گیری پدیده ریزگرد

3-    تحلیل و بررسی مدل های انتشار ریزگرد

4-    شناسایی و بررسی کمی و کیفی ریزگردها

5-    روش های کاربردی کنترل ریزگردها از مبدا

6-     بررسی اثرات اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و زیست محیطی ریزگردها

7-    معرفی فناوری ها و تجربیات جهانی درخصوص مهار و کنترل ریزگردها