ارسال CV و چکیده مقالات

ارسال CV و چکیده مقالات ارسال CV و چکیده مقالات

 راهنما چکیده:

چکیده   مقاله و رزومه باید از طریق ایمیل هم اندیشی Email: Hazasamble@kums.ac.ir ارسال گردد .    

به زبان فارسی یا انگلیسی باشد و بیش از 250 کلمه نباشد و دارای فرمت زیر باشد :

 زمینه، هدف، روش ،نتیجه، بحث و نتیجه گیری