اعضاء کمیته هم اندیشی

اعضاء کمیته هم اندیشی اعضاء کمیته هم اندیشی

  رئیس هم اندیشی

دکتر محمد رضا  نیکبخت رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه

دکتر محمد مهدی خدایی رئیس دانشگاه رازی کرمانشاه

دکتر نبیل- العرجی رئیس دانشگاه بابل عراق

دبیر علمی هم اندیشی

دکتر مقداد پیرصاحب  Ph.D مهندسی بهداشت محیط

دبیر اجرایی هم اندیشی

دکتر علی الماسی  Ph.D مهندسی بهداشت محیط

دبیر دبیرخانه

طوبی خسروی کارشناس ارشد علوم محیط زیست