رسالت

رسالت رسالت

رسالت:
   نشست هم اندیشی برای شناسایی و کنترل ریزگردها با منشاء طبیعی، در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با مشارکت دانشگاه رازی و همکاری متخصصین مجرب دانشگاهی و مسئولین اجرایی ملی، منطقه ای و بین المللی و صاحبان تجربه پیرامون پدیده ریزگرد، پیامدها وشیوه های کنترل آن قصد دارد با استفاده از تجارب جهانی و منطقه ای حول محورهای اصلی مقابله با پدیده مذکورشامل:کانون های انتشار، علل شکل گیری، مدل های انتشار، انتقال آلاینده ها، شناسایی کیفی و کمی و اثرات فیزیکوشیمیایی آلاینده ها، اثرات زیست محیطی، اقتصادی، بهداشتی و کنترل آنها در محل تولید، مسیر انتشار و مقصد انتشار، به تبادل نظر و مطالعات علمی و پژوهشی پرداخته و حاصل مساعی خود را به صورت پیشنهادات کاربردی و برای استفاده از بهترین فن آوری در راستای حل مشکل منطقه ای ارائه نماید.