دورنما

دورنما دورنما

دورنما:
      نشست هم اندیشی ریزگردها با هدف چاره اندیشی در کوتاه مدت و میان مدت برای شناسایی، کنترل و مقابله با پدیده ریزگردها با منشاء طبیعی در سطح ملی و منطقه ای، و همچنین شناسایی آلاینده گی و اثرات ناشی از آن و ارائه راه حل های ممکن مبتنی بر پژوهش های علمی تشکیل می شود.