Invited Speakers

Invited Speakers Invited Speakers

Dr. Ali Darvishi

Dr. Manizheh GhahroudiTali

Dr: Zarasvandi

Dr. Koohsar Khaledi

Dr. Khosro Ashrafi

Dr. Abbas Ranjbar

Dr. Ata Amini

Dr: FarahnazTaghavi

Dr. Abbas Mofidi

Dr. Ali Darvishi Boloorani

Dr. Abbas Shahsavani

Dr. Mozafar Sharifi

Dr. Hazim Aziz Hamza AL-Robia

Dr. GholamReza Goudarzi

Dr. Hamid Reza Khalesifard

Mr: Moridnezhad

Dr. Jalil sahraei

Dr. Ali Farzi