Hotels

Hotels Hotels

Contact

Parsian Kermanshah hotel, next to Velayat bridge, Shahid Keshvari Bolivar Kermanshah, IRAN

Direct phone: 0098-0831 4219171

Tel:08314219151-60

Fax: 08314219155

Email: javad.sabzevari@yahoo.com